sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

RASULULLAH’A (S.A.V) İTAAT İSLAM ALAMETİDİR

RASULULLAH’A (S.A.V) İTAAT İSLAM ALAMETİDİR
22.12.2018
0
A+
A-

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Kur'an Dinle

RASULULLAH’A (S.A.V) İTAAT İSLAM ALAMETİDİR

Hamd Sena övme ve övülme âlemleri yoktan var eden Rüzgârları estiren bulutları sevk eden göklerin ve yerin Tek hükümdarı kayıtsız ve şartsız Hâkimiyet yetkisine sahip egemenliği tekelinde bulunduran yaşatan ve öldüren öldükten sonra yeniden diriltip hesaba çekecek olan Allah Subhanehu ve Teâla ya mahsustur.

Salat mahlûkatın etmeli ve örneği Allah Subhane ve Teâlâ ya çağıran davetçi nurlu kandil şahit müjdeleyici ve uyarıcı Allah Subhanehu ve Teâla ya ahiret gününe iman eden ve Allah Subhanehu ve Teâla’yı  çokça zikredenler için en güzel örnek Rasulullah (s.a.v)’e aittir. Selam Resul’ünün takip eden hak ve temiz ehli beytine, ashabına, ashabını takip eden selefine, din gününe kadar onların izinden giden tüm muvahhidlerin üzerine olsun. inşallah.

Sesli Makale

Bugün İslam ümmetinin içerisini düşmüş olduğu vahamet hepimiz tarafından açıkça fark edilecek duruma gelmiştir ki, geçen ayki yazımızda Bu soruna temas ederek hastalığın Allah (c.c)’ya imanın ve hemen akabinde itaatin eksikliğinden ya da Kemal’i olmamasından kaynaklandığını başlıca sebebinin bunu olduğunu açıklamıştır. Bu ayki yazımızda ise aynı sorunun farklı sebeplerini de değineceğiz inşallahu Rahman.

Farklı bakış açısıyla, altında yatan sebebi tespit edecek olursak Hem bir sebebin devamı olarak Allah (c.c)’ya imanın gerçekleşmesinden sonra itaat ve teslimiyet gündeme gelecektir ki Allah (c.c) kendisine olan itaate Rasulullah (s.a.v)’e olan itaat ile birleştirerek:

Nisa 80: “kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” buyurmaktadır.

Bununla birlikte konunun ciddiyetini ve öneminin farkına varmış oluyoruz ki İbnü’l kayyım el Cevziyye (rh.a)’in bu konu hakkındaki sözleri üzerinde düşünülmesi gereken Nitelikledir.

Allah (c.c) Rasulüne uyumayı imanın gereklerinden kabul ettiğini, onun izni olmadan herhangi bir tavır takınmamayı, onun izni olmadan herhangi bir yola giremeyeceğimizi, söze ve düşünceye sarılamayacağımızı, yapacağımız tercihlerin onun izniyle olması gerektiğini bildiriyor.

Konunun önemi buradan kaynaklanmaktadır ki, iman ile itaat birlikte istenmektedir. Peygambere itaat Mademki imanı bir mevzu olarak karşımıza çıkmakta, O halde bu tanımın altı doldurulmalıdır peygambere itaat, Siyer okumak, hayatını bilmek, mücadelesini dinlemek, katıldığı savaşları, (kıtal) ezbere sayabilmek, Sarık sarmak, takke takmak, Sakal bırakmak, bıyık kısaltmak mı gündeme gelir ya da başka bir ifade ile Bunlar yeterli midir? Cevaben bunlarla başlayıp devamı olmadığında yeterli olmayan şeylerdir. Bunları yerine getirerek sünneti ihya edebiliriz ki, onun için de yeterli değildir. Fakat bu birkaç fiiliyatla “peygambere itaat” Fiilinin altını doldurmalıyız bizim anladığımızın dışında Allah (c.c)’nun razı olduğu O’na (s.a.v) itaat bana itaattir dediği şekliyle Kuranı Kerim’in tanımı ile peygambere itaatin izahına geçecek olursak.

 Allah (c.c) yaratılmış olan her şey bir hukuk ve nizam belirlemiş yapması gereken şeyleri onları emretmiştir. Misalen bir kuşa boşlukta uçmasını, bir ineğe yerde yürümesini, yılana toprakta sürülmesini ve ilaahir… Emretmiştir.

Yine bir misal İbrahim (a.s) kavmine tevhidi tebliğ edip putların başına baltayı indirdiğinde zamanın tağutu saltanatını sarsmasına karşılık onu ateşle cezalandırmayı kafasına koymuştu ki, tam odunlar toplanıp dev ateşler yakıldı. Sonra da İbrahim (a.s)’ın atılacağı anda Allah (c.c) ateşe;

Enbiya 69: “Ey Ateş İbrahim’e serin ve selamet ol!” diye emretti. O Kor ateş İbrahim (a.s) için Gülistan oldu.

Yine Yunus (a.s)’ın peygamber olarak gönderildiği azgın kavmi Tevhide Davet ettiğinde Onlar ona icabet etmedi Ve ona ceza da bulundukları sırada Yunus (a.s) Asi kavminden uzaklaştı bir gemiye bindi işler ters gidince Yunus (a.s) suya atladı balık onu yuttu bir süre orada durdu. Sonra kıyıya çıktığında hasta bir halde idi ki ona gölgelik yapmasını bir ağacı emrederek.

Saffat 146: “ağaca üzerine bitmesini emrettik…” diye Emir buyurduğunda ağaç orada bitir vermişti.

Yine azgın Ad Kavmi’nin helakının ardından

Hud 44: Ey yer suyu yut Ey gök suyu tut dedik.”  Diye emrettiğinde bütün sular anında çekildi ki, Allah (c.c) bu emirleri verdiğinde yönelttiği mahlûkat muhalefet etmeden itaat ettiyse Allah (c.c) insana da peygambere itaati emretmiştir.

Nisa 59: “Ey iman edenler Allah’a itaat edin, Resulüne itaat edin…”

Bu Emir Kuranı Kerim’de 200’den fazla yerde emredilmiştir. Bu kadar tenkit yapıldığına göre demek ki gerek Rasulullah (s.a.v)’in yaşadığı zaman diliminde gerekse sonradan gelecek ümmetin fertlerinin de afiyetle içerisine düştüğü ya da düşmesi muhtemel bir gaflettir ki Allah (c.c) sıklıkla uyardı. Unutulmamalıdır ki naslar Emirler sadece sahabeyi ya da nüzulüne sebep olana has değil, tüm insanlara verilen evrensel mesajlardır.

Rasulullah’a itaat etmek cennete girmeye, kurtuluşa ermenin yoludur. O’na isyan ise aynı şekilde cehenneme girmeye zelil edici azaba vesiledir. Zira nasıl ona itaat Allah (c.c) itaat ise ona isyan Allah (c.c)’ya isyandır. Bu da azaba sebep olur. O halde Rasulullah’ın emrettiğine tabi olmalı nehyettiğinden de uzak durmak Kurtuluş isteyenler için kaçınılmazdır.

 Nur 56: “Namazı ikame edin, zekâtı verin, peygambere itaat edin ki, Merhamet olunasınız.”

Ayeti anlamak istediğimizde Merhamet edilmesini istiyorsanız peygambere itaat edin aksi durumda ise Merhamet edilme itaat ve Muti olanlar içindir (devamlı olanlar içindir).

Ali İmran 132: “Rahmet edilmesi için Allah’a ve Resulüne itaat edin.!”

Bu ayet Uhud mağlubiyetinden  sonra nazil olmuştur. Allah Rasûlü (s.a.v) Uhud’un tepesine okçuları yerleştirip oradan ayrılmamalarını emretmişti ki Savaş başladığında Müminler kazanma noktasına geldiklerinde Zafer’in sevinci ile konumlarını terk eden okçuların emre itaatsizlikleri sebebiyle Allah (c.c) onları mağlubiyetle sınamıştı. Orada müminlerden 70’ten fazlası Şehit düşmüştü. Diğerleri de Rasulullah da dâhil yaralanmıştı. Gerek dünyada gerek ahirette ziyana uğramanın yolu işte buradadır. Oda Rasule itaat nasıl itaatsizlik eden sahabeyi dünyada Hezimete uğrattı ise, dünyada tüm insanların hezimete değil huzura ve mutluluğa erişmesinin yolu Rasul’ün emrettiğine itaat etmektir. Sahabe bundan sonra durumunu değiştirip sahip oldukları pahasına Rasule itaat ettiler. Onları razı olunan Ashab yapan şey hallerini en güzeli ile değiştirmeleri idi. O halde razı olup dünyada ve ahirette rahmeti ve Merhameti ulaşmanın yolu Rasule itaattir. Bugün tüm ümmetin parçalanmışlıktan, dağılmışlıktan, kaybetmişlikten hezimetten de bu yolla  kurtulacaktır. İnşallah’u Rahman Tıpkı sahabe gibi.

Bu koşulsuz itaatin insan hayatındaki  örneklerini yine onların hayatlarından görmekteyiz ki Allah (c.c) onları gelecek diğer insanlara misalen göndermiştir. Rasule itaatin yaşanmış örnekleridir.

Örneklerin ilki Ali (r.a)’dı ki hicret gecesinde ölümü göze alarak yeşil abaya bürünüp yatağına yatması bugünkü Biz aklı Vahyin önüne geçirenlerin anlayabileceği bir şey değildir. “Yeşil abaya bürün yatağıma yat” emrini Rasulullah vermiş. O da ama neden nasıl acaba… Demeden mutlak itaat ile yerine getirmiştir. Yine mescidde Rasulullah (s.a.v) namaz kıldırırken ayağına bulaşan necaseti Cebrail (a.s) haber verip çıkarttığında namazın sonunda tüm cemaatin tamamının çıkarttığını görüp neden böyle yaptıklarını sorduğunda onların cevabı tüm zihinlere kazanmalıdır. Onların cevabı “Senin yaptığını yapmadığımızda helak olmaktan korktuk.” Olmuştur. Yine Rasulullah onlara bir şey söylediğinde onların cevabı “Söyle Ey Allah’ın Rasulü Anam babam sana feda olsun” onların cevabı sözlerinden ibaret değildi analar, babalar, eşler, canlar O’na (s.a.v) feda edilmiştir.

Rasulullah (s.a.v)’den Asır sonra gelmiş olan bizlerin durumu ve konumu nedir? Öncekiler Rasulullah (s.a.v)’in karşısında iseler bugün Mümin Müslüman olduğunu kabul edenler ya da iddia edenler de itaat açısından aynı mesuliyettedir. Hiçbirimiz bu  Emirler ve nehiylerden müstağni değiliz. Eğer İman iddiamız varsa ve bunda da samimi isek O’na (s.a.v) muhalefet etme muhayyerlik Hakkı yoktur. Allah (c.c) hiç kimseye bu Hakkı vermemiştir.

Ahzab 36: “Allah Ve Resulu bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman ne Mümin bir erkek neden Mümin bir kadın için o işte tercih hakları yoktur.”

Nur 51: “Onların sözü “işittik ve itaat ettik” dir.”

Rasul’ün (s.a.v) yolunun dışındaki tüm Yollar müminlere tıkanmıştır. Yine O’nun (s.a.v) bize sunduğu Hayat nizamından başka bir Nizamla hayatımızı tanzim etme ve yaşama genişliğine Sahip değiliz. Şimdi Bizler hayatlarımızı ne ile tanzim edeceğiz? O’nun sünnetimizden boşalttığımız ya da baştan beri hiç vermediğimiz hayatımızın neyle dolduracağız başka insanların yaşantılarıyla mı? tağutların talimatlarıyla mı? Nefislerimizin iğvasıyla mı? Karar yine Akıl sahibi imtihana tâbi tutulan bizlerin unutulmamalıdır ki her yapılan tercih ahirette karşılığı olarak ya ceza ya da mükâfat vardır.

Rabbim bizleri tercihlerini razı olanlardan ya da yapanlardan eylesin Hayatlarımızdaki isyanımızdan sonra Rasulullah (s.a.v) itaat eden Muti kullarından kılsın.

(Allahumme Âmin)

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.