sohbetlerözlü sözleryazarlarmakalelervideolar
Kur'an Dinle
Sesli Makale

KALPLERE DİKKAT !

KALPLERE DİKKAT !
15.07.2019
0
A+
A-

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratan yarattığı tüm mahlukatı bir düzen içine koyan ve kendisine boyun eğdiren tüm noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlara sahip olan Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celleye mahsustur. Salat ve selam Alemlere rahmet olarak gönderilen müminlerin örneği ve önderi Hz. Muhammed sav’e aline ashabına ve onları takip edenlerin üzerine olsun inşallah.

Allah cc yaratmış olduğu insana göz ,kulak ve kalp gibi uzuvlar bahşetmiştir ki onu gereğince tanısın ve iman etsin. Zira rabbini tanıyamamış ona teslim olmamış ve içine imanın yerleşmediği bir kalp insan vücudunda sadece yer işgal eden bir yüktür. Bir kalpte iman ve imana engel olacak haller aynı anda barınamaz. Tıpkı gece ile gündüzün aynı anda olamayacağı gibi… Allah Azze ve Celle bir insanın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadığını Ahzap suresi 4. Ayeti kerimesiyle bildirmektedir. Yani bir kalpte ya Allah ve Rasulüne iman ve onların sevgisi ya da bunların dışında her türlü hastalıklı sevgi ve bağlılıklar bulunmaktadır. Bu sebeple kişi Kalbini şirk küfür ve nifak gibi hastalıklara karşı koruyabilmesi için bu konularda  ilim sahibi olmalı ve onların tehlikelerine karşı koruma altına almalıdır ki bunu ancak Rabbine imanla kavuşmayı dert edenmiş kimseler yapabilirler. Bu sebeple bu yazımda kalbi bir hastalık olan nifak ve münafıklıktan bahsedeceğim İNŞALLAH.

Kur'an Dinle

Hiç şüphesiz münafıkların yeri cehennemin en alt katıdır. Onlara yardım edecek hiç birini bulamazsınız.” (NİSA 145)

Münafık:İçinden gerçek anlamda iman etmemiş olup, dışından müslüman görünen kimse. Aslî mânâsını değiştirmeden dilimize geçmiş olan münafık kelimesi İslâm toplumu içinde -çeşitli sebeblerden dolayı ve menfaati icabı kendini müslüman göstererek Allah’a, Rasûlüne ve mü’minlere düşmanlığını gizleyen kimsedir (el-Bakara, 2/8; Âli İmrân, 3/167; el-Mâide, 5/41)
“Nifak, kalbte olursa küfür, amelde olursa suçtur” (Kurtubî, Tefsir, VIII, 212). Bu bakımdan, münafıklardaki nifak hâli îtikâdî ve amelî olarak iki grupta toplanır:

1. İtikâdî nifak: Kur’an-ı Kerim’de karakterize edilen, dünyada iken müslüman muamelesi görüp, âhirette inançsızlığı ortaya çıkınca kâfirlerden daha kötü muâmeleye tâbî tutulmasına sebeb olacak olan nifak hali.” Hiç şüphesiz münafıkların yeri cehennemin en alt katıdır. Onlara yardım edecek hiç birini bulamazsınız.” (Nisa 145) “Akîdenin hilafına îmanda mürâîliktir” (M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VI, 4997).

Kur’an-ı Kerim insanları mü’min, kâfir, münâfık olmak üzere üç grupta toplar (el-Bakara, 2/1-20) ve insanların en kötüsü ve iki yüzlü olanı şeklinde tarif edilen münafıkların şu özelliklerinden söz eder:

Sesli Makale

İslâm toplumu içinde fesatçıdırlar. “Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiğinde; “biz ıslah edicileriz” derler”, (el-Bakara, 2/9-13). “Müslümanların inandıkları gibi inanın, diye örnek verilince; “biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız?” diye itiraz ederler. İnananlarla yanyana gelince de; “sizinle beraberiz” derler. Fakat reisleri ve şeytanlarıyla başbaşa kalınca; “biz onları aldattık” diye alay ederler” (el-Bakara, 2/13-15).

İman ile küfür arasında bocalayan münafıklar, bazan Allah’ı hatırlar gibi davranırlar. Fakat, Allah’a oyun etmeye çalışırlar ve gösterişte bulunurlar. Namaza da üşene üşene kalkarlar (en-Nisâ,4/142-3). İnsanları Allah yolundan döndürmek için yalan yere yemin ederler (Mücadele, 58/14; Münâfıkûn, 63/2).

Münafıkların kalbi verimsiz toprak gibidir (el-A’raf, 7/58), menfaatlerine göre şekil alırlar, dönektirler (en-Nisâ, 4/141; el-Ankebût, 29/10-11) Asr-ı Saadetteki münâfıklara; “Hz. Peygamber’in yanına gelmeden önce sadaka verin de öyle gelin” denildiğinde bunların, menfaatlarına dokunduğu için, kaçtıkları tesbit edilmiştir. (Mücâdele, 58/13). Münafıklar bir taraftan da maddî kazanç sağlamak için ahlâk dışı davranışlara başvururlar. Nitekim, münafıkların başı Abdullah İbn Ubeyy b. Selûl, kazanç sağlamak amacıyla câriyelerini zinaya zorluyordu. Bu maksatla bir nevi genelev de kurmuştu. Zina yoluyla câriyelerinden gelir sağlama çabası üzerine, olayı yasaklayan âyet nazil olmuştur (et-Taberî, Tefsir, XVIII, 132; en-Nûr, 24/33).

Münafıklar Allah’ı unutup cimrilik yaparak ellerini yumarlar (et-Tevbe, 9/67), bir belâya uğrayıp sıkışınca hemen fitneye düşerler (el-Ankebût, 29/10), felâketin dönüp kendilerine çarpmasından korktuklarını, kendi aralarında fısıldaşırlar (el-Mâide, 5/52, 53); olayların akışı münafıkların lehine gibi ise, itaatla koşa koşa Peygamber’in yanına gelirler (en-Nûr, 24/49); bunlar zâhiren îman edip kalpleriyle kâfir olanlardır (el-Münafıkûn, 63/3).

“Allah’a, Peygamber’e inandık, itaat ettik” diyen münafıklar (en-Nûr, 24/47; Münafıkûn, 63/1); diğer taraftan Hz. Peygamber’e isyanı, düşmanlığı fısıldaşırlar (el-Mücâdele, 58/9-10). Onlar aynen şeytanlara benzerler (el-Haşr, 59/16); tabiatları gereği Allah’a ve Peygamber’e muhalefet üzeredirler (el-Mücadele, 58/20); fakat kalblerindeki gizlediklerini ortaya çıkaran âyetlerin inmesinden de çok korkarlar (el-İnfitâr, 82/4-5; et-Tevbe, 9/64).

Allah’a kötü zanda bulunan erkek ve kadın münafıklar (el-Fetih, 48/6), birbirlerinin tamamlayıcı parçası olup, insanları kötülüğe çağırır, iyilikten vazgeçirmeye çalışırlar. Onlar ebedî Cehennemliktirler (et-Tevbe, 9/67-69). Kötü sözlerin müslümanlar arasında yayılmasını isterler (en-Nûr, 24/19); kötülük yapınca sevinirler; yapmadıkları şeylerle övünmekten hoşlanırlar (Âl-i İmrân, 3/188); Kur’an-ı Kerim âyetleriyle alay ederler (en-Nisa, 4/140); İslâm toplumu içinde yalan-yanlış uydurma haber yayarlar (el-Ahzâb, 33/60-61); cihada çıkacaklarını yemin ile ifade ettikleri halde iş fiiliyata dökülünce kaçarlar (en-Nûr, 24/63); düşman korkusundan ölüm baygınlığına düşer (el-Münâfıkûn, 63/19); böyle bir ortamda kaçacak delik ararlar (et-Tevbe, 9/57). Mü’minler zafer kazanınca, başarıya ortak olmak, ganîmetten faydalanmak için; “sizinle beraber değil miydik?” derler. Kâfirler gâlip gelince; “size mü’minlerden gelecek ziyanı biz önlemedik mi?” derler (en-Nisâ, 4/141). Savaşta çok şehid düşen olursa; “Allah lutfetti de iyi ki savaşta bulunmadım” diyen münafıklar, eğer ganîmet bölüşülecekse, “ah keşke ben de şu ganîmete erseydim” derler (el-A’râf, 7/72, 73).

Kur’an-ı Kerim’de özelliklerini tanıtıp haber verdiği münafıklar için Yüce Allah, peygamberini şöyle uyarmaktadır: “O münafıkların dış görünüşlerine aldanma. Onların liderlerini gördüğün zaman, yakışıklıdır, gövdeleri hoşuna gider. Konuşurlarsa güzel konuşurlar, dinlersin. İşte onlar sıra sıra dizili kereste gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar” (el-Münafıkûn, 63/1-4). Hak söz tanımayan, âhirette topluca kâfirlerle bir araya gelecek olan (en-Nisa, 4/140), münafıklara istiğfar etsen de etmesen de birdir. Çünkü Allah bu fâsıkları affetmeyecektir (el-Münafıkûn, 63/6).

Münafıkların İslâm toplumu içinde bulunmalarından dolayı elde ettikleri menfaatların, âhiret hayatında da devamını isteyeceklerini, fakat bunun mümkün olmayacağını Kur’an-ı Kerim şöyle haber verir: “Âhirette münafık erkek ve kadınlar îman etmiş olanlara; “bizi bekleyin, nûrunuzdan bir parça ışık alalım” diyecekler. O gün onlara; alayla “dönün arkanızda bir nur arayın” denilecek de, neticede îman edenlerle aralarında bir duvar olduğunu görecekler. O zaman münâfıklar, mü’minlere şöyle seslenirler: “Biz sizinle beraber değil miydik? “. “Evet”, diyecekler; fakat kendinizi siz kendiniz yaktınız, kuruntunuz sizi aldattı”(el-Hadid 57/13-15). Böylece münafıklar ve kâfirler Cehennemde bir araya gelmiş olacaklardır “Hiç kuşkusuz Allah münafıklar ile kafirleri cehennemde bir araya getirecektir.”(Nisa 140)

  1. Amelî Nifak: Bazı tutum ve davranışlarıyla itikadî nifaka kısmî bir benzeyiş içinde bulunmakla beraber, inançlarında açık bir nifakın söz konusu olmadığı müslüman kişilerin durumu. Hadislerde geçen münafık türü amelî (ahlâkî) yönden olan nifakı vurgulamaktadır. Meselâ: “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine birşey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder” (Tirmîzî, Îman, 14) hadisi benzerî hadisler îtikâdî nifaka yaklaşılmaması için alınan tedbirler ve tenbihler mahiyetindeki emirlerdir. Zîra, amelî nifak çoğalınca ileride müslümanın îtikâdî nifaka yaklaşma tehlikesi doğabilir.

Rasulullah sav’e mümin ve münafık hakkında sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Müminin düşüncesi namaz ve oruçtur. Münafığın düşüncesi ise (hayvanlar gibi) yemek içmektir.” ( ibadet etmeyi ve namazı terkeder.)

Mümin sadaka ve mağfiret isteğiyle meşguldür. Münafık ise dünya hırsı ve ulaşılması mümkün olmayan amellerle meşguldür. Mümin Allahtan başka kimseye güvenmez(tevekkül etmez) münafık ise Allahtan başka herkese güvenir (umut besler). Mümin sadece Allahtan korkar, münafık ise Allahtan başka herkesten korkar. Mümin ıslah edicidir, münafık ise bozgunculuk yapar  kötülüğü emreder ve iyilikten alıkoyar.

Erkek-kadın bütün münafıklar hep birdirler. Kötülüğü emrederler, iyiliği yasaklarlar, elleri sıkıdır, onlar Allah’ı unuttukları için Allah da onları unuttu. Münafıklar yoldan çıkmışların ta kendileridirler.”(Tevbe 67)

Münafık, sözlük anlamı itibariyle  “tarla faresi” anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Çünkü tarla faresinin yuvasında iki delik olur. Birinden kendisini gösterir, diğerinden de çıkar gider. İşte bundan dolayı münafığa bu isim takılmıştır. Çünkü o kendisini Müslüman olarak gösterir, fakat hakikatte Müslüman değildir, dinden çıkmıştır.

Rasulullah sav şöyle buyurmuştur: “Münafık kimsenin durumu, iki sürü arasında gidip gelen kararsız koyunun durumu gibidir. Bazen o sürüye bazen de bu sürüye gidip gelir. Birisinde sebat etmez. Çünkü o hiç birinden değildir.”(Tebarani)

Rabbim bizleri nifakın her çeşidinden korusun ve ona Mümin ve Muvahhid olarak kavuşmayı nasip eylesin. AMİN.

VELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN…

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.