MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

İLİMDEN FAYDALANMAK VE ONUNLA AMEL ETMEK – 2

325 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
İLİMDEN FAYDALANMAK VE ONUNLA AMEL ETMEK – 2

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd yerleri,gökleri ve ikisinin arasındakileri emsalsiz bir şekilde yaratan, bizlerihidayet olarak kitabı vahy eden, kainatın efendisi, tek ve yegane İlah,Rab,ibadet ve itaat edilmeye layık olan Allah Azze ve Celle’ ye mahsustur.Salet veselam peygamberlerin sonuncusu, yaşayan Kur’an , kendisine tabi olunmadıkçacennetin imkansız olduğu müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı ise şiddetliolan Hz.Muhammed Mustafa (sav)’ ya, aline , ashabına, bugüne kadar yaşamış,bugün yaşayan ve bugünden kıyamete kadar yaşayacak olan tüm müslümanlarınüzerine olsun

Yeryüzündegenelde insanlara, özelde ise müslümanlara zaruret derecesinde bilgilazımdır.Bilgisiz insanın hem kendi hayatı problemdir hemde çevresineproblemdir.İnsanın problem olmaktan ve problemlerden kurtulması, doğru bilgiyeulaşması ile doğru orantılıdır. İnsanın içinde yaşadığı içinde bulunduğu halinilmi, sorumlu olan kişinin yani mükellefin imanını bilmesi ve amelini de ilmetabi kılmasıdır.Yani kendi hayatından haberdar olmasıdır. Kişi inancının,amelinin ve içinde yaşadığı zamanın gidişatının bilgisine (ilmine) sahipolmalıdır.Yani yaşadığımız çağda sahih imanımızı, salih amellerimizi ve birbütün olarak hayatımızı tehdit eden tehlikeleri bilmek ve onlardan haberdarolmak zorundayız.

İslam’a göreinsanın içinde bulunduğu halin ilmini bilmesi farzdır.Resulullah (sav) şöylebuyurmuştur; ’’ İlim tahsil etmek, hermüslümanın üzerine farzdır.Ehil olmayan insanlara ilim öğreten kimse,domuzların boynuna cehver, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. ‘’ (sünen-i ibni Mace / mukaddime 17 )

Hadiste tahsiledilmesinin farz olduğu bildirilen ilim ve hangi bilgilerin kastedildiğiyolunda müteaddit yorumlar yapılmıştır.Çünkü bu kelime ile bütün ilimlerinkastedilmediği malumdur.Zira kişinin her ilim dalına çalışması mümkündeğildir.farz olan bir şeyi yapmamak ise azaba sebep olan haramdır.Dolayısıylabütün müminler farz olan bir ibadeti terk ettiklerinde haram işlemişolurlar.Allah cc kullarına güçlerinin yetmediği bir şeyle mükellef tutmadığınave teklif etmediğine göre bu manada yani tüm ilimleri öğrenme zaruriyetiolmadığı anlaşılmaktadır.Bu sebeble islam alimleri bu hadisteki farz olan ilimiarama ve öğrenme hakkında ne kastedildiği hususunda çeşitli yorumlaryapmışlardır.

Abdullah ibniMubarek’ten bu hadisin açıklamasını istemişler.Kendisi: Hadisin manası halkınsandığı gibi değildir.Maksad şudur:Kişinin dini bir mesele hakkında müşkilatıolduğu zaman bunu halletmek için bunu soruşturması ve öğrenmesi farzdır,demiştir.

Kadı Beyzavide: Buradaki ilimden murad, kainatın yaratıcısını tanımak, O’nun birliğinibilmek ve Resulullah’ın peygamberliğini bilmek ve namazın nasıl ve ne gibihükümler çerçevesinde kılınacağına dair bilgilerdir, demiştir.

Süfyan’ıSevri ise: Bu ilimden maksad ;Bilinmemesi halinde kulun mazur (mazeret sahibi)olmayacağı ilimlerdir, demiştir.

 Beyhaki de: Ergenlik çağına girmiş akıllı olankişinin normal olarak bilmesi beklenen ve bilmemesi düşünülemeyen genelbilgiler burada kasdedilmiş olabilir.Yahut da faydalı olan ve ihtiyaç duyulanilimlerin hepsi kasdedilmiş olabilir.Her ilim dalında müslümanlarınihtiyaçlarını karşılayabilicek bir kadro temini ve farz-ı kifayenin ifasınınsağlanması, sorumluluğu bu hadiste bütün müslümanlara verilmiştir.Herkes bumesuliyet altındadır.

Hadisteki: “ Her müslümana…” tabirinden maksad,çocuk ve deli olmayan mükelleflerdir.Mükellef, erkek olabildiği gibi kadın daolabilir.

Hadisin: “Ehil olmayan insanların…” bölümühakkında şöyle demişlerdir.Bu bölüm her müslümanın kendisine göre birkabiliyeti bulunduğunu ve ilmin gerektirdiği özel kabiliyette olan ehilmüminlerin bulunduğunu bildiriyor.Bu kabiliyeti taşımayan insanlara ilimaktarmaya çalışmak en adi hayvanı en kıymetli mücevherlerle süslemeyekalkışmaya benzetilmiş ve böyle davranışlardan nefret ettirilmiştir.Hadiste birtaraftan ilim talebi farz kılınırken diğer taraftan ehliyet ve kabiliyetiolmayana ilim vermanin abesle iştigal olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak: Müslümanlar gerekli olan genel dini bilgiyi kazandıktan sonra herkes seviyesineve kabiliyetine uygun sahaya yönelmelidir.Eğitimci ve öğretimci olan kişilerdeöğrencilerini kabiliyetlerine göre branşlara ve işlere ayırmalıdır.( ibni mace)

Bu konudakuşatıcı tarifi Burhaneddin ez-zernuci yapmıştır.O farz olan ilmi şöyle tarifeder;Kişinin içinde bulundu hallerle ilgiliilimleri öğrenmesi farzdır.(talimul muteallim)

Ayrıcamüslüman için ilim olmadan amel olmaz.müslüman kişi , her amelini ilmedayandıran kişidir.Amelin kıymeti ilme dayanması ve imanın  onayından geçmesine bağlıdır.İlme dayanmayanve imanın onayından geçmeyen ameli kim işlerse işleşin geçersiz vedeğersizdir.İmam Ebu Hanife (rha) bu konuda şöyle demektedir: “Bil ki,uzuvların göze tabi olması gibi amel de ilme tabidir.Az amelle ilim, çok amellebirlikte olan cehaletten daha hayırlıdır.Bunun gibi hayat için zaruri olan azıkile hidayet, cehaletle beraber olan çok azıktan daha faydalıdır.Bundandolayıdır ki Allah Teala: “Hiçbilenlerle , bilmeyenler bir olur mu?” (zümer 9) buyurmaktadır.

Ömer bin Abdülaziz (ra) diyorki :” Kim Allah’ a ilimsizce kulluk ederse ifsad ettiği şeyler, ıslah ettiklerinden fazla olur”

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Süleyman ARSLANTüm Yazıları
Yorum Yaz