MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

İHLAS

341 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
İHLAS

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Sonsuz Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah cc’a mahsustur.Tüm mükemmel vasıfların Ona ait olduğunu bildirir, Onu bütün noksan sıfatlardantenzih eder ve ona övgülerimizi arz ederiz. Salat ve Selam kendisine tabiolunmadıkça kurtuluşun mümkün olmadığı Son Rasul Hz. Muhammed (sav)’e Aline,Ashabına,ve onları takip edenlerin üzerine olsun inşallah.

İbadet ve işlerde gösterişe yer vermeme, ibadet ve tadattariyadan uzaklaşma hali ve kalbin safasına keder veren şeyden, kalbi uzaktutmak. Sırf Allah rızasını düşünmek, ona göre hareket etmek ve sadece Allah içinibadet etmek anlamlarına gelen ihlas Müminin ayrılmaz bir vasfıdır.

İhlâs; bir kalp hareketi ve ruhanî bir davranıştır.Kalp temizliğinin ve sağlamlığının bir delilidir. Yalnız Allah’ın rızasınıarayan bir niyettir. Kişinin bütün varlığı ve benliği ile Allah’a kulluk etmesive bu kulluğun da ondan başkasını düşünmemesidir. Ayrıca İhlâs, “kalbigaraz şüphesi ve zan eğriliğinden temiz tutmaktır” şeklinde tarifedilmiştir. İhlâsta Hakkın rızâsı talep edilir, yapıları işlerde, riya,gösteriş, menfaat ve şöhret gayesi güdülmez.

Allah Rasulü (sav) şöyle buyuruyor: “Sizin hakkınızdaen çok korktuğum şey, küçük şirke düşmenizdir.

Sahabe-i kiram:

-Ey Allah’ın Rasulü! Küçük şirk nedir diye sorunca,Rasulullah( sav) şöyle buyurdu:

-O Riyadır. Allah Teala, kullarına amellerinin karşılığınıvereceği kıyamet gününde şöyle diyecek:

-Dünyada iken kime gösteriş yapmak için amel ediyoridiyseniz ona gidin, ondan size bir fayda var mı bakın!” (Ahmed b. Hanbel,Müsned)

Onlara böyle denilmesinin sebebi, Dünyada ,ken amellerindehile yapmalarıdır. Dolayısıyla ahirette de kendilerine hile yapılacaktır.Nitekim konu ile ilgili olarak Allah (cc) şöyle buyumaktadır.

“Münafıklar,Allah’ı aldatmaya yeltenirler, ama asıl Allah onları aldatır. Namaz kılarkenisteksiz ve ciddiyetsiz biçimde ayakta dikilirler. Amaçları insanlara gösterişyapmaktır, Allah’ın adını pek az anarlar.” (Nisa 142)

Yani,  Allahhilelerini başlarına çevirip amellerinin sevabını yok edecek ve kendilerineşöyle diyecektir:

Dünyada iken kime gösteriş yapmak için amel ettiyseniz onagidin. Çünkü amellerinizi Yüce Allah’ın kazanmak için değil de o kimseyegösteriş için yaptığınızdan dolayı bu gün size sevap verilmeyecektir.

Bir kul, yalnızca Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığıamellerinden  dolayı sevap kazanır. KendisineAllahtan başkasının ortak edildiği amel şirktir, Allah Teala ise şirktenuzaktır.

Ebu Hureyre (ra)’ın rivayetine göre Rasulullah (sav) şöylebuyurdu:  Allah Teala buyurdu ki:

“Ben şirkten çok uzağım. Dolayısıyla rızamın dışında yapılanhiç bir amele ihtiyacım yoktur. Kim ameline benden başkasını ortak ederse, benondan – ya da amelinden- uzağım .” (Müslim,2985)

“Bir şey karışıklıktan arındığı zaman, temiz olur.Saf ve temiz hareketlere de ihlâs denir” (İmâm Gazzâ1î, İhyâu’ulumi’d-din, IV, ş 379). İhlâs bir kalp hareketi ve ruhâni bir davranışolmaktadır. Kalbî davranışların makbul oluşu, niyet ve irademizin sağlamlığınabağlıdır. İhlâs, kalp sağlamlığının bir delilidir. Böyle olunca her işebaşlandığı zaman niyette ihlas, yani her türlü dünyevî karşılık beklemektenuzak olmak gerekmektedir. Cenâb-ı Hakk’ın rızası ihlâs ile kazanılır.

Ebu Hureyre (ra)’ın rivayetine göre Rasulullah (sav)şöyle buyurmuştur:

“Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçlarının kendilerineaçlık ve susuzluktan başka bir faydası yoktur. Nice gece ibadedine kalkanlarvardır ki, ibadetlerinin kendilerine uykusuzluk ve yorgunluk dışında birfaydası yoktur.” (İbn Mace,1690)

Hadisten anlaşılıyor ki, Allah rızası için yapılmayanhiç bir ibadete sevap yoktur.

Riya ve gösteriş için amel edenin durumu, çantasınapara yerine çakıl doldurup pazara çıkana benzer. Onu görenler aralarında şöylekonuşurlar:

-şu adama bakın ! çantası ne kadar çok dolu!

Oysaki çantadakilerin ona insanların söylediklerinindışında bir faydası yoktur. Çünkü bir şey satın almak istese ona hiç bir şeyverilmez.

İşte riya için amel eden kimsenin durumu da böyledir.Yaptığı amelin insanların övmeleri dışında kendisine bir faydası yoktur. Ayrıcaböyle bir amelin ahirette sevabı yoktur.

İhlâs, fenalığı ve kötülüğü gideren bir fazilettir.“İşte biz ondan (Yûsuf’tan), fenalığı ve fuhşu gidermek için böyleyaparız. Çünkü o, bizim ihlâslı kullarımızdandır”(Yûsuf, 12/24) ayetinde,evdeki kadınla Hz. Yûsuf arasında geçen olayda ve kadının niyetinin neticesizkalışında en büyük etkenin, Hz. Yûsuf’un ihlâsı olduğu görülmektedir.

İhlas, şeytanın kişiye süslemeye çalıştığı fenâlıklarave insanları azdırma gayretine engel olan bir tutumdur. Bu durum şeytanın,“Yeryüzünde insanlara (fenâlıkları) süsleyeceğim, elbette onların hepsiniazdıracağım. Ancak içlerinde ihlâsa sahip müminler bunun dışındadır”(el-Hicr, 15/40; Sâd, 38/83). Ayetlerinde ifadesini buları itiraftananlaşılmaktadır.

 Kur’anda,Şirkten, kitabı ve peygamberi yalanlamadan, sapık yollara sapıp tevhitakidesine aykırı inanç düşünceler beslemeden dolayı gerçekleşecek ilâhî azaptansözedilerek, “Allah’ın ihlâs sahibi kulları istisna” “Ancak, Allah’a gönülden bağlı kullaro azabın dışında kaldı.” (Saffat 74)  azâbtan kurtuluşta ihlâsın yeri ve önemibelirtilmiştir.

Fudayl b. İyâd (r.a): “Halk için ameli terketmek,riyadır; halk işin amel etmek ise şirktir. İhlas, Allahu Teâlâ (c.c)’ın bu ikişeyden seni afiyette kılmasıdır” diyor. Hz. Ebû Bekir (r.a) bir hutbesindeşöyle der: “Biliyorsunuz ki, malum bir ecelin peşinde gece-gündüz koşuyoruz.Allahu Teâlâ’nın (c.c) rızası için söylenmeyen hiçbir şeyde hayır yoktur. Azizve Celil olan Allah’ın (c.c) yolunda harcanmayan hiç bir malda hayır yoktur.Bilgiçlik taslayarak gurura kapılanlarda hayır olmadığı gibi, Allah (c.c) içinyaptıklarında insanların kınamasından endişeye düşenlerde de hayır yoktur”

Müminler bütün söz ve fiillerinde Allah (c.c)’ınrızasını gözetmek zorundadırlar. Eğer insanların hoşlarına gitmek niyetiyleamelde bulunurlarsa, kendi kendilerini helâk ederler. Nitekim Uhud savaşındaMüminlerin en önde savaşanlarından birisi de Kuzman idi. Medine’dekihurmalıklarını korumak niyetiyle savaştığı için, Cehennemlik olmuştur (İbnKesîr, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm, Beyrut 1969, IV, 342)

İhlâsın zıddı riyaa ve gösteriştir. Bu da insanı şirkesürükler. Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Şüphesiz Cenab-ı Allah sadecekendisi için ve kendisinin rızası için olmayan bir amelden başkasını kabuletmez” (en-Nesâî, cihad, 24).

Hatemi Tai’den rivayet edilen bir hadisi şerifteRasulullah (sav) şöyle buyuruyor:

“kıyamet günü bir takım insanlara cennete gitmeleriemredilir.cennete okadar yaklaşırlar ki, kokusunu alırlar ve Allah’ıncennetlikler için hazırlamış olduğu nimetleri ve sarayları görürler. Bu sıradaşöyle bir ses duyulur:

-onları geri çevirin !cennette onların nasipleri yoktur.Öyle bir üzüntü ve pişmanlıkla geri dönerler ki, ne onlardan öncekiler ne deonlardan sonra başka bir  kimse böyle birpişmanlık ve üzüntü duymuştur. Şöyle denilmiştir:

-Ya Rabbi! Keşke cenneti ve onardaki nimetleri göstermedenbizi cehenneme atsaydın.

Bunun üzerine Allah (cc) buyur ki:

-Ben böyle istedim. Çünkü siz yalnız kaldığınızda banakarşı büyüklenip günah işliyor, halkın arasına karıştığınızda ise mütevazi birgörüntü sergiliyordunuz. İçinizden gelmediği halde insanlara gösteriş içiniyilikler yapıyordunuz. Benden değil insanlardan korkuyordunuz ve kötülükleribenim rızam için değil insanların gönlünü kazanmak için terk ediyordunuz. Busebeple ben de bu gün sizi; hem mükafatımdan mahrum bırakacağım ,hemde acıklı azabımıtattıracağım.” (Taberani,kebir,199)

Rabbim bizlere yalnız kendi rızası için amel eden  ihlas sahibi kullarından olmayı nasip eylesin. HAKKI HAK BİLİP HAKKA SARILAN . BATILI BATIL BİLİP ONDAN UZAK DURAN KULLARINDAN OLMAYI NASİP EYLESİN. AMİN..

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Hayrun NİSATüm Yazıları
Yorum Yaz