MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

HÜRRİYET İLKESİ

262 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
HÜRRİYET İLKESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hikmetlerinin emsalsizliği akıllarımağlup eden , delillerinin inceliği düşünceleri yenen , sanatındaki dehşet veharikası inkarcılara mazeret bırakmayan ve delillerinin dilleri kainatınkulaklarına ‘’ Allahtan başka hiç bir ilah yoktur’’ diye haykıran Allah’ahamdolsun . Salat ve selam da Efendimiz , Önderimiz ve Rehberimiz olanHz.Muhammed(sav) ‘e , a’line , ashabına ve onun izinden giden ümmetine olsun .

 O Allah ki onun kendisine denk olabilecek nebir dengi ne kendisine benzeyecek bir benzeri ne de yardımcı olacak bir ortağıvardır . O , kahredici gücü karşısında zorbaların boyun eğdiği bir Cebbardır .O , izzet ve şerefi karşısında haşmetli Kralların zelil düştüğü , heybetikarşısında bütün heybet sahiplerinin korkup boyun eğdiği ve yarattıklarınınhepsinin , ister istemez kendisine itaatta teslim olduğu bir Aziz’dir .  İste Aziz ve Celil olan Allah , bu husustaşöyle buyurmuştur : ‘’Göklerde ve yerde olanlar , ister istemez Allah’a boyun eğerler .Gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun eğerler. [ Rad S. – 15 ] .Allahöyle bir Allahtır ki , her varlık onun birliğine davet eder . Her hissedenşey  , onun varlığını gösterir . Çünkü o, mevcudata ve hissedilen şeylere sanatının damgasını vurmuştur .

Bugün , dininizi kemale erdirip üzerinizdeki nimetimi tamamladım . Dinolarak da size İslam’ı seçtim . Maide 3

Hürriyet İlkesi

İslam’ın getirdiği temel ilkelerden biri de hürriyetfikridir . İslam dini , hürriyeti en geniş bir biçimde açıklayıp   1) düşünce, 2) İnanç ve 3 ) söz hürriyetinikabul etmiştir . Şimdi bu hürriyet çeşitlerine sırasıyla bakacağız  .

A – Düşünce Hürriyeti

İslam dini , aklın kabul etmediği her şeyi terke çağrıdabulunmuştur . Evham , hurafeler , yanlış gelenek ve göreneklerden aklı kurtarıpdüşünce hürriyetini ilan eylemiştir . İslam , her şeyde yerli yerince düşünüp ,aklı kullanmaya , onun kabul ettiğine inanmaya , kabul etmediğini de reddeteşvikte bulunmaktadır . Bir şeyin düşünülmeden , akılla ölçülüp biçilmedenhemence inanılmasına , söylediği ve yaptığının akılla düşünülüp kararverilmeden bir şeyin söylenilip yapılmasına İslam , müsaade etmemiştir .  

   İslam dininindaveti akla dayanmaktadır . Kur’an-ı Kerim , Allah’a , Elçisine ve Kitabınainanmaya , insanları ikna ve teşvikte aklı kullanmaya , harekete geçirmeyitemel olarak almıştır . Allah’ın varlığını ve birliğini ispatta çeşitlivesilelerle , göklerin ve yerin , insanlar ve diğer varlıkların yaratılmalarıhususunda akli düşünmeye davet etmiştir . Böylece İslam , gözlerin görüpkulakların işittiği her şeyden insanı düşünmeye yöneltmekte ve yaratanıtanıyarak hak ve batıl arasında ayırım yapabilmelerini temineçalışmaktadır  .

      Aklı hür birşekilde kullanmaya ve tefekküre teşvikte bulunan pek çok ayetler vardır .

De ki ; göklerde ve yerde neler var bakın . ( Yunus S. 101 )

Onlar hala ibretle bakmazlar mı o deveye , nasıl yaratılmıştır o  ?  (Ğaşiye S 17 )

Şüphesiz ki , bunda aklı olan , yahut kendisi huzuru kalp içinde olarakkulak veren kimseler için elbette bir öğüt ve hatıra vardır . ( Kaf 37 )

Kur’an , insanların , akıllarını kullanmamalarını , düşünmegücünü çalıştırmamalarını , işletmemelerini , başkalarını taklidi , hurafe vevehimlere inanmayı eskilerden kalmış her şeye , düşünmeden körü körünebağlanmayı ayıplamıştır . Böylelerinin hayvan , hatta hayvanlardan daha sapıkolarak nitelemiştir. Çünkü öyleleri , işittikleri , söyledikleri veyaptıklarında akıllarıyla karar vermemişlerdir . Halbuki akıl , Allah’ın insanıdiğer yaratılmışlardan ayırdığı yegane hususiyet ve nimettir . İnsan aklınıkullanmaz , düşünme gücünü çalıştırmazsa , hayvanlarla bir ve hatta onlardandaha sapık olur.

         Bu ilkeleritespitte Kur’an-ın tespitleri açıktır . Örneğin ;

Onlara , müşriklere Allah’ın indirdiğine uyun denildiğinde onlar ,hayır biz , atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız , derler . Ya atalarıbir şey anlayamamış , doğru yolu bulamamış idiyseler ? O küfredenlerin halibağırış çağırıştan başka bir şey duymayan , anlamayan hayvanlara , durmayıphaykıran bir çobanın haline ne kadar da benziyor . Onlar bir sürü sağırlar ,dilsizler ve körlerdir , onun için düşünmezler . ( Bakara 170 – 171 )

     İnsan her husustaistediği gibi düşünebilir . İslam’ın yasakladığı bir kısım şeylerin yapılmasıaklen düşünülse bile , bu düşünceden dolayı ceza görmez . Sebebiyse , İslamhukuku kişiyi , eyleme geçirmediği düşüncesinden dolayı sorumlu tutmaz .Yasaklanan husus , sözler ve fiilerdir. Bu yasak söz ve fiillerden dolayı insansorumludur . Nitekim Hz.Muhammed (S.a.v.) ; ‘’ Yapıp veya konuşmadığı taktirde, milletimin içinden düşünüp vesveseye kapılmalarını Allah bağışlamıştır ‘’ (Buhari ) demiştir  .

B-) İnanç Hürriyeti

    İslam dini , inançhürriyetini serbest bırakmış , bunu son haddine kadar korumuş ilk din ve hukuksistemidir . Bu prensibe göre , herkes istediği inanca sahip olabilir . Hiçkimse başkasını , inancını bırakmaya yahut başka inancı benimsemeye veyainancını açıklamaya zorlayamaz .

    İslam , inançhürriyetini tanırken fiili bir durumla karşı karşıya idi . İnanç hürriyetinetahammülü olmayan bir toplumda bu hürriyeti , ilan etmekle yetinmemiş , onunkorunması için iki usul uygulamıştır :

I ) İstediğine inanmakta , terk etmekte , inancına görehareket etmekte serbest bırakmıştır.. Buna göre , hiç kimsenin bir başkasını ,belli bir inanca benimsemeye veya bıraktırmaya zorlama hakkı yoktur . Hatalıbir inanç üzere olduğu bilinen bir kişi iyi bir şekilde , iyilikle iknaedilmeli , inancındaki hatalı önü kendisine açıklanmalıdır . Eğer böyleceinancını değiştirirse mesele yoktur. Fakat inancını değiştirmeyi kabuletmediğinde , değiştirmesi için zorlanmaz , baskı altında tutulamaz .Kendiliğinden , inancını değiştirmeye razı olmadan onu tesir altında tutmakdoğru değildir . İnanç sahibi kişinin , onun itikadındaki hatayı açıklayıp , Hakkairşadla , hasmını doğru yola davette kusur etmemesi kâfidir .  ‘’ Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekikimselerin hepsi , topyekün elbette iman ederlerdi . Böyleyken sen , hepsimü’min olsun diye onları zorlayıp duracak mısın ? ( Yunus 99 )

    II ) İnanç sahibinin, inancını koruma mecburiyeti . İnanç sahibi olumsuz bir tutum içindebulunmayacaktır . Kendisini koruyamaz hale gelirse , inancını yaşayamadığı omemleketten , inancını açıklayabileceği, inancını yaşayabildiği memlekete göçedecektir . Göçe muktedir olduğu halde , göç etmediyse , başkasının kendisinezulmünden , haksız davranışından önce , o kendi kendisine zulmetmiş olur .

Yazımızın devamı İnşAllah bir sonraki bölümde devamedecektir .

Yazdıklarımızın doğrusu İslam’ın hatası ise bizimdir .Allah(c.c.) Hakkı hak bilip hakka sarılan , Batılı batıl bilip batıldanuzaklaşanlardan eylesin . Amin .

KÛLÛ LA İLAHE İLLALLAH , TUFLİHÛ ! (La ilahe illallah deyiniz , kurtulunuz ! )

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Zafer GÜVENTüm Yazıları
Yorum Yaz