MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

DÜNYA VE AHİRETTE FELAH

236 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
DÜNYA VE AHİRETTE FELAH

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

DÜNYA VE AHİRETTE FELAH

Hamd, Sena, Övme ve Övülme ezelde ve ebedde var olan,mahlûkatın yaratıcısı, mutlak tasarruf yetkisine sahip, yetkilerindeotoritesinde ve hâkimiyetinde vahid olan Subhane ve Teâlâ’ya mahsustur.

Salat ve selam “Benim namazım ibadetlerim hayatım veölümüm Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” ayetinin canlı örneği, dinin şaresi Rasulullah(s.a.v) aline, ehline, ashabına ve devamında gelen canını ve malını cennetkarşılığı satan tüm mümin ve müminelere olsun inşallah. Rabbim bizleri deonlardan kılsın! Allahumme âmin.

Rabbimiz doğruya isabet ettirsin! Allahumme âmin.

Tevhid insanlığın ilk dini ilk insan da Tevhidpeygamberiydi. ilk peygamberden son peygambere kadar devam eden Risaletsilsilesi tek ve ortak sebebi yine tevhiddir tüm peygamberler Tevhid’inyaşanması ve yaşatılması için Allah Subhane ve Teala tarafından gönderilmiştir.Bir rivayete göre 124.000 bir başka rivayete göre 224.000  elçiningönderilişinin gayesi Tevhidse eğer boş bir işle iştigal olmaktan münezzeh olanarşın Rabbi neden elçileri ile devamlı bunu bildirmiş?

Tevhid; dillerimiz de kalıplaşmış, sıradanlaşmış. Bukelimenin mahiyeti ve içeriği bakımından temas ettiği noktalara değinecekolursak karşımıza unutulan, unutturulan, saklanan birkaç ucuz pahaya gizlenen,satılan ancak hayatın izahatı olan bir tanım çıkmaktadır. Ancak bu kelimebazıları tarafından bağıra çağıra tekrarlanan, bazıları tarafından unutulan, bazılarıiçin kelimelerden ibaret kalan, bazıları için parçalanıp taksim edilen yetkilerbütünü olarak bırakılmıştır.

Türk dilindeki manası (kısır kalınarak çevirisiyapıldığında) birlemek, yeklemek, teklemektir. Neyi, kimi, nasıl diye Kur’an’ave sünnete soracak olursa ise alınacak cevap kapsamlı olarak  reformuberaberinde getiren hayat nizamıdır. Yapılacak birkaç açıklamadan sonra nasılbir reform olduğu daha iyi anlaşılacaktır. İnşallahu Rahman.

Tevhid; va-he-de kökünden gelmek ile birlikte Allah Subhaneve Teâlâ’yı isim sıfat ve fiillerinde birleme bunda hiçbir şeyi O’na (c.c) ortakkoşmamak ve denk tutmamaktır. Hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin sevgisini; O’ndan(c.c) ve O’nun (c.c) emrettiklerinden ve bize dünyada Hidayet ve ahirette felaholacak kitabından üstün göndermektedir. Diğer bir ifade ile Allah’ı tüm İlah,Rab, Sahip, Mabud, Meliklikte birlemek, yetkilerinde ortaklıktan uzak, sevgiyide O’na has kılmak, yine velayeti O’na (c.c) ve O’nun (c.c) razı olduklarınateslim etmektir.

Başka bir ifade ile yalnız Allah Subhane Allah Teâlâ’yaibadet etmek, yardımı O’ndan (c.c) beklemek duayı O’na (c.c) etmek hamd vesenayı O’na (c.c) ait görüp, kemal sıfatlarla tenzih edip, noksanlıktan uzakolduğuna inanmak ve bu esasların tamamına iman etmektir.

Bununla birlikte Tevhid inanç olmanın dışındasosyolojik bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Delaleti, cehl-i, küfürve şirkin hem itikadi hem kültürel hem de psikolojik olarak reddetmeninoluşturduğu hayat düsturudur. Çünkü Tevhit aslı itibariyle tekliğe dayanarakdiğer tüm yaklaşımlara aykırıdır. Şuna da değinmek gerekir ki Tevhid zıttı olantüm muhaliflerine küfredicidir. Muhalefet edici gerekideolojik gerek ekonomik gerekse hukuksal gerekse inançta kaynağı vahiy olmayantüm etkileşimleri keserek memba olarak Vahiy alır. Tevhid’in mahiyetinianlamayan toplumlara tarih şahitlik etmiştir ki, onlar ateşin ashabıdır. Bunlarinandıklarını söyledikleri inanç sistemlerinin onlara bir takım fiiller yapmayayönlendirdikleri ne söyleyerek; Bizler de yaptıkları fiillerden inançlarınınTevhid olmadığını anlamaktayız. Misalen kimileri inandıkları ilahlar adınamabetler inşa etti. Sonra inancı oraya hapsetti. Yine kimileri yine inandıklarıilahlar adına putlar inşa etti. Gerek heykelden gerek tahtadan gerekse nefistensonra Allah’ı bırakıp bunlara ibadet ettiler. Yine bir kısmı inandıkları ilahınkendilerini yarattığını kabul edip işlerine karıştırmadılar. Kimileri işlerindenbazılarına karıştırıp bazıları için yaşamadığımız zamanı biz biliriz,bildiğimiz ile de çağdaş medeni, laik istediğimiz gibi belirleriz dediler vekafalarından ilahların yetkilerini beyinsizlikleriyle taksim ettiler. Ki kâfirdedikleri Roma imparatoru Sezar’ın söylediği gibi “Sezar’ın hakkı Sezar’a”“Allah’ın Hakkı Allah’a” (Haşa ve Kella)diyerek tekvini nizam-ı Allah Subhane Allah Teâlâ’ya, teşri nizam-ı ise bitkadar beyinlerine katrettiler. Allah Subhane ve Teâlâ ise onların busöylemlerinden uzak tüm mülkün ve içerisindekilerin Rabbi’dir.


“…ArşınRabbi olan Allah onların nitelendire geldikleri şeylerden yücedir.” (Enbiya 22)

İşte bu inançların ve amellerin tamamı bâtıldır veTevhidde bunların tamamına aykırıdır. Tevhid teklik üzerine bina edilmiş yaşambiçimidir. Bu yaşam biçimini kabul eden

ferde ise Muvahhid denir. Muvahhid arzularını ve isteklerini, hırslarını, dünyanın süslü davetini, batıl olan her şeyi reddedip Allah ve resulünün taraflarının yanında yer alır. Gelin boş işlerle bu hayatı geçirmeyelim dünyada ve ahirette bizi kurtaracak Tevhidi yaşayan muvahhidler den olalım. (Âmin)

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Sümeyye SANCAKTüm Yazıları
Yorum Yaz