MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

CAHİLİYE ALLAH’I İDRAK EDEMEME İDEOLOJİSİDİR – 2

225 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
CAHİLİYE ALLAH’I İDRAK EDEMEME İDEOLOJİSİDİR – 2

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Ham Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim Din gününün sahibiinsanları öldürecek diriltecek ve hesaba çekecek olan Allah cc’a mahsustur.

 Salat ve selamAlemlere Rahmet olarak gönderilen müminlerin örneği ve önderi Hz. Muhammedsav’e aline ashabına ve onları takip eden Muvahhidlerin üzerine olsun inşallah.

Cahiliyye, insanın Allah’ı gereği gibi tanımaması, onakulluk etmekten uzaklaşması, onun ilâhî hükümlerine değil de kişinin kendi hevâve hevesine uyması, insanların koyduğu emir ve yasaklara ve düşüncelereinanmasıdır. Kur’an-ı Kerîm’de: “Onlar hâlâ Cahiliyye devri hükmünü müistiyorlar? Gerçeği bilen bir millet için Allah’dan daha iyi hüküm veren kimvar?” (el-Mâide, 5/50) buyurulur. İslâm’ın hakim olmadığı ortamlarCahiliyye çağlarıdır. Çünkü ilâhî bilginin kaynağından yoksun olan ortamlardır.İslâm’ın gelişinden önceki dönemde yaşayan müşrikler Allah’a isyan etmiş onunhükümlerine sırt çevirmiş bir toplum olarak son derece ilkel ve cahil hayatsürüyorlardı. Cahiliyye Arapları’nın sürdüğü hayattan ve içinde yaşadıklarıortamdan bazı örnekleri şöyle sıralamak mümkündür:

Cahiliyye insanları Allah’ın varlığını kabul etmekleberaber putlara taparlardı. Onlar putlarının Allah katında kendilerine şefaatçıolacaklarına inanırlar ve: Biz onlara ancak bizi daha çok Allah’ayaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” (ez-Zümer, 39/3) derlerdi.

Şarap içmek adeti çok yaygındı. Şairleri her zaman içki ziyafetinden bahseder,içki şiirleri edebiyatlarının büyük bir kısmını teşkil ederdi. Hatta Enes b.Mâlik (r.a.)’in bildirdiğine göre İslâm’da içki, Mâide Suresi’nin doksan vedoksanbirinci ayetleriyle kesin olarak haram kılınmış, Hz. Peygamber (s.a.s)tellal bağırttırarak bunu ilân ettiğinde Medine sokaklarında sel gibi içkiakmıştır (Müslim, Eşribe, 3).

Cahiliyye çağında kumar da çok yaygındı. Cahiliyye Arapları kumar oynamaklaövünürlerdi. Öyle ki kumar meclislerine katılmamak ayıp sayılırdı. Onlarınşairlerinden biri karısına şöyle vasiyette bulunur:

“Ben ölürsem, sen, aciz ve konuşma bilmeyen, iki yüzlü ve kumar bilmeyenbirini isteme.”

Tefecilik almış yürümüştü. Para ve benzeri şeyleri birbirlerine borç verirler;kat kat faiz alırlardı. Borç veren kimse, borcun vadesi bitince borçluya gelir:“Borcunu ödeyecek misin, yoksa onu artırayım mı?” derdi. Onun daödeme imkânı varsa öder, yoksa ikinci sene için iki katına, üçüncü sene içindört katına çıkarır ve artırma işlemi böylece kat kat devam ederdi. Tefecilikve faizin her çeşidini haram kılan Allah, özellikle Araplar’ın bu kötüâdetlerine dikkati çekerek “-Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin.”(Âli İmrân,3/130) buyurmuştur.

Faizcilik Araplar arasında o kadar yerleşmişti ki ticaretle onun arasınıayıramıyorlar; “Faiz de tıpkı alış-veriş gibi” diyorlardı. Bununüzerine inen ayette: “Allah alış-verişi helâl, faizi ise haram kılmıştır.” (el-Bakarâ, 2/275) buyrulmuştur.

Cahiliyye Araplar’ı arasında fuhuş da nadir şeylerden değildi. Cariyelerinizorla fuhuşa sürükleyenler vardı. Kur’an-ı Kerîm’de bu hususa işaretle:“İffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. ” (en-Nûr,24/33) buyurulur.

Kocanın birkaç metresi olduğu gibi, kadının da başkalarıyla ilişkide bulunması,bazı çevrelerce nefretle karşılanmayan bir davranıştı. Fuhuşla ilgili CahiliyyeAraplarının şu adetlerini zikredebiliriz:

Kadın âdetinden temizlendikten sonra kocası ona “şu adama git ve ondanhamile kal” derdi. Kadın istenilen adamla beraber olduktan sonra kocasıhamileliği belli oluncaya kadar ona yaklaşmazdı. Sonra yaklaşabilirdi. Bu, iyibir çocuğa sahip olmak için yapılırdı.

Sayıları üç ila on arasında değişen bir grup erkek kadının evine girerek,sırasıyla hepsi de onunla cinsi münasebette bulunurdu. Kadın hamile kalıp dadoğum yaparsa doğumdan bir kaç gün sonra bu erkekleri çağırır, erkekler dezorunlu olarak bu davete iştirak ederlerdi. Sonra onlara: “Olanlarıbiliyorsunuz, doğum yaptım” içlerinden birine işaret ederek “çocuğunbabası sensin” derdi. O da bundan kaçınamazdı.

Bazı fuhuş yapan kadınlar da tanınmaları için kapılarına bayrak asarlardı. Butür kadınlardan biri doğum yaptığı zaman teşhis heyeti toplanıp çocuğun kimeait olduğunu tespit ederdi. O da çocuğun babası olduğunu kabul etmek zorundakalırdı. (Buhârî, Nikah, 36)

Kadına değer verilmez, hak ve hukuku tanınmaz, adeta bir eşya gibi telakkiedilip miras alınırdı. Biri ölüp karısı dul kalınca ölenin varislerinden gözüaçık biri hemen elbisesini kadının üzerine atardı. Kadın daha önce kaçıp buhalden kurtulamazsa artık onun olurdu. Dilerse mehirsiz olarak onunla evlenir,dilerse onu bir başkasıyla evlendirerek mihrini almaya hak kazanır ve kadınabundan bir şey vermezdi. Dilerse, kocasından kendisine kalan mirası elindenalmak için onu evlenmekten menederdi. Bunun üzerine inen ayette: “Eyinananlar! Kadınlara zorla mirascı olmaya kalkmanız size helâl değildir. ”(en-Nisâ, 4/19) buyurulmuştur. (Şevkânî, Fethu’l-Kadir, I, 440).

Cahiliyye Arapları’nın kötü adetlerinden biri de kızçocuklarını diri diri toprağa gömmeleriydi. Onlar bunu namuslarını korumak veyaar telakki ettikleri için, bazıları da sakat ve çirkin olarak doğduklarındanyapıyorlardı. Kur’an-ı Kerîm’de şu ayetlerde buna işaret edilir: “Onlardanbirine Rahman olan Allah’a isnat ettikleri bir kız evlâd müjdelense içi öfkeyledolarak yüzü simsiyah kesilirdi. ” (ez-Zuhruf, 43/17), ” Diri diritoprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla öldürüldüğü sorulduğu zaman… ”(Tekvir, 81/8-9), “Ortak koştukları Şeyler müşriklerden çoğuna çocuklarınıöldürmeyi süslü gösterirdi. “(el-En’âm, 6/137)

 Bunun gibi dahanice batıl davranışlar Mekke mişriklerince uygulanıyordu.

Bütün bunlara baktığımızda, Cahiliyye’nin bir inanmabiçimi olduğunu görüyoruz. Cahiliyye; bir şeyi gerçeği dışında bilmek, anlamakve buna göre amel etmek demektir. Bu duruma göre Cahiliyye; insanın ve toplumunİslâm öncesi ve İslâm dışı bir yaşayış biçimiyle yaşaması demektir. Doğru yolunzıddı, ilmin aksi olan, eskiyen ve değişken olan, bölgelere, kavimlere veanlayışlara göre kurulan her türlü İslâm dışı sistemler, cahiliyedir.

Cahiliyye; insanın insan iradesinin dışındaki unsurlarüzerinde toplanmasını temine çalışır, insanı insana ve topluma köle yapar ,beşeriyeti Allah’a ibadetten uzaklaştırıp, herhangi bir adla anılan beşerîsistem ve prensiplere itaata zorlar. İnsanları, kavimlere, renklere, tarihlerininkaranlık çağı efsanelerine yönlendiren, ayrı ayrı dil farklılığı sebebiyleümmet şuurundan uzaklaştırmaya çalışan her türlü despotizm, cahiliyenin birgörüntüsüdür. Kısaca cahiliyye, Allah’ın hükmünden başka hüküm arayan veAllah’ın hükmünden başka hükme rıza gösterenlerin tavrı, hayat biçimidir.

Günümüz insanlarının çoğu unuttukları Alemlerin RabbiAllah’ın yerine sayısız ilahlar ve putlar bulmuşlardır. Tıpkı  cahiliyede olduğu gibi sahte ilahlara ibadetedilmektedir. Ölçüler ilahi kaynaktan değil , hevalardan alınmaktadır. Güçlününborusu ötmekte, zayıflar yine ezilmekte, insanlar haklarına yine gereği gibikavuşamamaktadır. Kumar , zina fuhuş, hırsızlık en geniş şekilde yapılmakta,içki su yerine içilmekte, riba(faiz) ekonominin can damarı kabul edilmektedir.İslamın günah dediği pek çok şey çağdaş ahlak sayılmaktadır. Kadınlar yine alınıpsatılmakta, açılp saçılmaları kadın hakkı, çağdaşlık kabul edilmektedir.

Kısacası, Kur’an-ın cahiliye toplumu dediği müşriktoplumun anlayışı ve ahlakı az bir değişiklikle günümüzde de aynen devamediyor. Allah’ın kitabı, onun ahkamı ve ahiret hesaba pek katılmıyor. Budurumda cahiliyeden başka bir şey değildir.

Rabbim cehaletin karanlığından kurtulmayı isegönderdiği hidayet rehberi kitabına ve Rasulüne uymaya bağlıyor. Kurtuluşun tekyolu budur.

Rabbim anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin Amin..

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Hayrun NİSATüm Yazıları
Yorum Yaz