MENÜ
Maltepe Escortpendik escort
alanya escort

ADÂVET KÜFRÜN TEMELİDİR! – 3

207 defa okunduYorumlanmadı kategorisinde, tarihinde yayınlandı
ADÂVET KÜFRÜN TEMELİDİR! – 3

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ADÂVET  KÜFRÜN  TEMELİDİR !

Hikmetlerinin emsalsizliği akılları mağlup eden ,delillerinin inceliği düşünceleri yenen , sanatındaki dehşet ve harikasıinkarcılara mazeret bırakmayan ve delillerinin dilleri kainatın kulaklarına ‘’Allahtan başka hiç bir ilah yoktur’’ diye haykıran Allah’a hamdolsun . Salat veselam da Efendimiz , Önderimiz ve Rehberimiz olan Hz.Muhammed(sav) ‘e , a’line, ashabına ve onun izinden giden ümmetine olsun .

 O Allah ki onunkendisine denk olabilecek ne bir dengi ne kendisine benzeyecek bir benzeri nede yardımcı olacak bir ortağı vardır . O , kahredici gücü karşısında zorbalarınboyun eğdiği bir Cebbardır . O , izzet ve şerefi karşısında haşmetli Krallarınzelil düştüğü , heybeti karşısında bütün heybet sahiplerinin korkup boyuneğdiği ve yarattıklarının hepsinin , ister istemez kendisine itaatta teslimolduğu bir Aziz’dir .  İste Aziz ve Celilolan Allah , bu hususta şöyle buyurmuştur : ‘’Göklerde ve yerde olanlar , isteristemez Allah’a boyun eğerler . Gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun eğerler.[ Rad S. – 15 ] .Allah öyle bir Allahtır ki , her varlık onun birliğinedavet eder . Her hisseden şey  , onunvarlığını gösterir . Çünkü o , mevcudata ve hissedilen şeylere sanatınındamgasını vurmuştur .

Bugün , dininizi kemale erdirip üzerinizdeki nimetimi tamamladım . Dinolarak da size İslam’ı seçtim . Maide 3

İslam’ın doğuşundan günümüze kadar geçen zaman içerisindedurumlarda bir değişme , fikirlerde büyük gelişmeler olmuş , insan hayalindengeçmeyen ilmi buluşlar ortaya çıkmıştır . İşte bütün bu , akıllara durgunluk vehayretler veren gelişmelere ve şartlara ayak uydurmak için beşeri kanunlarınhükümleri sık sık değişikliklere maruz kalmıştır . İslam hukukunun ortayaçıktığı sıralarda insanlığın uyguladığı  kanunlarla , bugün uygulanan kanun hükümleriarasındaki ilgi tamamen kopmuştur . Bütün bunlara rağmen İslam hukukunundeğişikliği ve ilgayı kabul etmez özelliği yanında , onun kuralları , toplumunulaştığı seviyeden sürekli üstün ve yüce kalmıştır. Kişi ve toplumihtiyaçlarına en uygun biçimde cevap vermeyi , en dirayetli toplum düzenisağlamayı amaç edinmiş , insanların yaratılışlarına en yakın , güvenliklerineve huzurlarına en uygun bir biçimde varlığını sürdürmüştür .

İşte günümüzde gelişen olaylar ve bu olaylar karşısından herseferinden yeni bir kanun çıkarmaya çalışan beşeri sistem ile hükümleri bellive yıllardır sınırları belli ve gelişen olaylar bu sınırlar içerinden hepcevabı olan İslam hukuku arasından mutlaka farkların olması kaçınılmazdır .

Baktığımızda İslam Hukuku ile Bugünkü Hukuk Sistemleriarasındaki Temel Farklar Şunlardır :

Bu Ayrılıklar üç yönde görülebilir .

1 )Kanun insan yapısıdır . İslam ve hukuku ise , Allahkatındandır . Her iki sistemde de kanun koyucularının vasıflar açıkça kendinibelli eder . Kanunlar insan yapısı olduğundan , onlarda insanların aczi ,noksanlığı , konulara çare buluşlarının dar bir alanda kalışı her an kendisinigösterir. Bunun tabi bir sonucu olarak , toplumda beklenilmedik gelişmelerolageldikçe , buna ayak uydurabilmek için hukuk kaideleri de değişiklikleremaruz kalır .

İslam dini ve hukukuna gelince , koyucusu Allah (c.c.)dır .Onda , yaratıcının kudreti , kemali , azameti ve o kurallarının , olanlarlaberaber gelecekte olacakları , olması beklenilenleri de düzenleyişi ileanlaşılmaktadır . Düzenleyicisi , halde ve istikbalde her şeyi ilmiyle kuşatmış, her şeyden haberdar bir Allah’dır . Bu azamet sahibinin zat ve sıfatınailişkin hususlarda hiçbir değişme yoktur .

 Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur . –  Yunus 64

ÇÜNKÜ O’NUN SÖZLERİ ,YER VE ZAMAN DEĞİŞİKLİĞİ , KİŞİ VE TOPLUM DEĞİŞMESİ İLE GELİŞMEZ VE DEĞİŞMEZ .BUNA  İHTİYACI DA YOKTUR !

Böyle bir özelliğe inanmak bazılarına güç gelebilir . Çünküonlar her şeyden önce , İslam dininin Allah katından gönderildiğineinanmamaktadırlar . İslam’ın Allah katından olduğuna inananlar için , başkamaddi delil gösterilmese de , zikredilen vasıfların İslam hukukunda varlığına ,bulunduğuna inanmak güç değildir . Çünkü inanç ve düşünceleri bu vasıflarınvarlığına inanmayı gerektiriyor . Yerleri ve gökleri yaratan , güneş , ay veyıldızlara hareket gücü veren Allah’a inanan , bunlara da inanır . O Allah ,insanın emrine rüzgarı , dağları ve suları amade kılmıştır . Onlardan her türlübitkiler alemine varlık kazandırmış , yarattığı her canlı ve cansız için birdeğişmez hayat düzeni takdir buyurmuştur . Fertlerin , cemiyetlerin vedevletlerin sevk ve idaresi , muamele ve münasebetlerin düzenlenmesi için Allah(c.c.) değişmez , her yönüyle tam bir kanun , din koymuştur . İşte bir mü’min ,buraya kadar anılanların bütününe ve İslam’ın , insan düşüncesinin aciz kaldığıbir olgunluk ve yüceliğe ulaştığına tabii olarak inanır .

2 ) Kanun , işleri düzenlemek , ihtiyaçları karşılamak içintoplumun koyduğu geçici kurallardır . Bu kurallar cemiyetten sonra gelir , öncetoplum sonra da sosyal düzen kuralları vardır . Bugün ancak o kurallarcemiyetle eş seviyededir . Yarın ise cemiyetten geri kalabilir , ondakigelişmelere ayak uydurmayabilir . Çünkü kanunlar , cemiyetin gelişme hızıylaorantılı bir değişiklik gösteremez . Onlar , cemiyetin geçici durumuna uyantoplumun tekamülü ve değişmesiyle değişebilen , değişmesi gereken kaidelerdir .

İslam Hukuku da cemiyet işlerini devamlı şekilde düzenlemeküzere Allah tarafından konulmuştur . Toplumu sevk ve idare için konulmuşoluşuyla diğer kanunlarla birleşir . Fakat kurallarının devamlılığı , İslam’ınbu özelliği , mantıki yönden şunları gerektiriyor ;

A)İslam’ın bu kural ve prensipleri öyle bir esneklik vegenelliğe sahip olmalıdır ki , zamanlar ne kadar uzarsa uzasın , toplum nekadar gelişirse gelişsin , ihtiyaçlar ne kadar artarsa artsın ve çeşitlenirseçeşitlensin toplum ihtiyaçlarına cevap vermelidir .

B)İslam’ın kural ve hükümleri o derece yüksek ve yüce birseviyede olmalıdır ki , her zaman ve her çağda cemiyet seviyesinden gerikalmamalıdır .

C)Mantığın bu çok yönlü gerekçesi fiilen İslam hukukundanmevcuttur .Bu , İslam hukukunun diğer ilahi ve beşeri hukuk sistemlerindenayıran en önemli bir özelliktir .

3) Kanunu yapan ve onu âdet ve tarihiyle renklendirentoplumdur . Kanunlarda temel espri, cemiyetin işlerini düzenlemek , idare etmekiçin konuluşudur . Toplumu yönlendirmek için konulmamıştır . Bunun bir sonucuolarak kanunun , toplumun meydana getirdiği , oluşturduğu bir kısım kurallarplduğu halde  ; toplum , kanun yaptığı ,oluşturduğu bir şey , varlık olmamıştır .

Beşeri kanunların var olduğu günden beri dayandığı temelespri bu iken , birinci dünya savaşından sonra bu temel değişmiş , yeniideolojilere davette , onları propaganda bulunan devletler , milletleri belirliyönlere tevcih(yönlendirme) etmek , belirli maksatları uygulamak için kanunları, kuralları bir aracı olarak kullanmaya başlamışlardı .

İslam dini ve hukuku toplumun yapısı olmadığı halde , toplumİslam’dan şekillenmekte , ondan şeklini almaktadır . Şu duruma göre , İslamfıkhındaki temel , beşeri kanunlarda olduğu gibi , yalnızca toplumun işlerinidüzenlemek için konulmuş değildir . İslam din ve hukukun maksadı ; her şeydenönce dürüst fertler , toplumlar , örnek devletler ve toplumlar , dünyaoluşturmaktır . Bunun için İslam , Allah tarafından gönderildiğinde nasslarıbütün dünya seviyesinden daha yüce ve üstün idi . İslam’ın gönderdiği bazıtemel ilke ve nazariyeleri , Müslüman olmayan dünya ve toplumlar ancak çok uzunasırlar sonra öğrenebildi , onlara erişebildi . O , insanların faziletlereyönelmeleri , tam bir olgunluk seviyesine ulaşmaları , ilerleme eve üstünmakamlara sevkedilmeleri amacıyla , Hz.Muhammed (sav) i bir insanlık örneğiolarak gönderdi . Ona , bir tekamül ve olgunluk örneği olan dinini vahyetti .İslam , her şeyi layıkıyla bilen , her şeyden haberdar olan yüce Allah’ınmuradını gerçekleştirdi . En güzel bir toplum düzeni kurdu . Deve çobanlarınıdünyanın efendileri , çöl cahillerini insanlığın öğretmenleri ve hidayetrehberleri haline getirdi . [ Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk –Abdulkadir Udeh C1 S 27-28-29-30-31 )

Yazımızın devamı İnşAllah bir sonraki bölümde devamedecektir .

Yazdıklarımızın doğrusu İslam’ın hatası ise bizimdir .Allah(c.c.) Hakkı Hak bilip Hakk’a sarılan , Batılı batıl bilip batıldanuzaklaşanlardan eylesin . Amin .

KÛLÛ LA İLAHE İLLALLAH , TUFLİHÛ ! (La ilahe illlah deyiniz , kurtulunuz ! )

ELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

Zafer GÜVENTüm Yazıları
Yorum Yaz